რა კრიტერიუმებით ირჩევა საზოგადოებრივი ცენტრის მდებარეობა

საზოგადოებრივი ცენტრის მდებარეობის შერჩევის მთავარი კრიტერიუმია დასახლების სიდიდე და დაშორება მუნიციპალური ცენტრიდან, ასევე ყურადღება ექცევა საზღვრის, კონფლიქტისპირა, მაღალმთიან და ეთნიკური უმცირესობებითდასახლებულ პუნქტებს.