პირადობის ელექტრონული მოწმობა

პასპორტი

დაბადების რეგისტრაცია

ატესტატი

ბინადრობის ნებართვა

განმეორებითი მოწმობების გაცემა

განქორწინების რეგისტრაცია

გარდაცვალების რეგისტრაცია

ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირის სამგზავრო დოკუმენტი

მამობის დადგენის რეგისტრაცია

მუდმივი ცხოვრების ნებართვის მოპოვება

პირადობის ნეიტრალური მოწმობა / ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი

საინფორმაციო ბარათი

საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა

საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა/შეწყვეტა

საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება

საცხოვრებელი ადგილის მისამართის მიხედვით ფიზიკური პირის რეგისტრაციიდან მოხსნა

საცხოვრებელი ადგილის მისამართის მიხედვით ფიზიკური პირის რეგისტრაცია

სახელის/გვარის შეცვლის რეგისტრაცია

სულადობის შესახებ ცნობა

ქორწინების რეგისტრაცია

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭება

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის აღდგენა

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის შეჩერება

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის შეწყვეტა