საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

ამონაწერი უძრავი ქონების შესახებ

აღნაგობის უფლების რეგისტრაცია

გირავნობის უფლების რეგისტრაცია

ვალდებულების რეგისტრაცია

თხოვების უფლების რეგისტრაცია

ინფორმაცია უძრავ ქონებაზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ

ინფორმაცია უძრავ ქონებაზე ყადაღის არსებობის შესახებ

იპოთეკის უფლების რეგისტრაცია

იჯარის უფლების რეგისტრაცია

მემკვიდრეობის რეგისტრაცია

მიწის მიზნობრივი დანიშნულების კატეგორიის ცვლილება

რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია

რეფორმით მიღებულ სასოფლო მიწაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

საარქივო დოკუმენტის ასლის მომზადება

საკადასტრო გეგმა

სერვიტუტის უფლების რეგისტრაცია

ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება

უზუფრუქტის უფლების რეგისტრაცია

უძრავი ქონების დაყოფის რეგისტრაცია

ქვეიჯარის უფლების რეგისტრაცია

ქირავნობის უფლების რეგისტრაცია