ამონაწერი ბიზნეს სუბიექტის შესახებ

არასწორად რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტისთვის ხარვეზის დადგენა

ბიზნეს სუბიექტის გადახდისუუნარობის წარმოების შეწყვეტის რეგისტრაცია

ბიზნეს სუბიექტის ლიკვიდაციის დაწყების რეგისტრაცია

ბიზნეს სუბიექტის ლიკვიდაციის შეწყვეტის რეგისტრაცია

ბიზნეს სუბიექტის პორტალზე რეგისტრაცია

ბიზნეს სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

ბიზნეს სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია

ბიზნეს სუბიექტის რეორგანიზაციის დაწყების რეგისტრაცია

ბიზნესოპერატორად რეგისტრაცია

ინდივიდუალური მეწარმის გაუქმება

ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია

ინფორმაცია ბიზნეს სუბიექტის შესახებ

მეწარმე და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წარმოშობის რეგისტრაცია

საარქივო დოკუმენტის ასლი

უცხო ქვეყნის საწარმოსა და არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალის წარმოშობის რეგისტრაცია