განქორწინების შესახებ საარქივო ცნობა

გარდაცვალების შესახებ საარქივო ცნობა

დაბადების შესახებ საარქივო ცნობა

დაჯილდოების შესახებ საარქივო ცნობა

ევაკუაციის შესახებ საარქივო ცნობა

იურიდიული და კერძო პირების რეგისტრაციის შესახებ საარქივო ცნობა

კომლის შემადგენლობის შესახებ საარქივო ცნობა

კონკრეტულ მისამართზე მოქალაქის ჩაწერა-ამოწერის შესახებ საარქივო ცნობა

კოოპერატივში გაწევრიანების შესახებ საარქივო ცნობა

მიწის ნაკვეთის გეგმის (წითელი ხაზები) საარქივო ცნობა

პროფესიული, ტექნიკური, უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი საარქივო ცნობა

რაიონის, ქუჩის სახელწოდების შეცვლის შესახებ საარქივო ცნობა

რეაბილიტაციის შესახებ საარქივო ცნობა

რეპრესიების (მუნიციპალიზაცია, ნაციონალიზაციის) შესახებ საარქივო ცნობა

რეპრესიების, ,,განკულაკების“ შესახებ საარქივო ცნობა

სამუშაო სტაჟის შესახებ საარქივო ცნობა

სამშენებლო პასპორტის შესახებ საარქივო ცნობა

საშუალო განათლების შესახებ საარქივო ცნობა

სახელის, გვარისა და ეროვნების შეცვლის შესახებ საარქივო ცნობა

სოციალურ-უფლებრივი ხასიათის ცნობის არქონის შესახებ ინფორმაცია

სხვადასხვა ტიპის თემატური შეკითხვების შესახებ საარქივო ცნობა

ქონებრივი უფლების შესახებ საარქივო ცნობა

ქორწინების შესახებ საარქივო ცნობა

შენობა-ნაგებობების ექსპლოატაციაში მიღების შესახებ საარქივო ცნობა