სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაცული ინფორმაციის გაცემა

დამხმარე საშუალებების შესახებ განაცხადის მიღება

დამხმარე საშუალებების შესახებ ინფორმაციის გაცემა

ორსულობის, მშობიარობისა, ბავშვის მოვლის და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების განაცხადის მიღება

ოჯახის დეკლარაციაში მონაცემთა კორექტირების შესახებ განცხადების მიღება

საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის შესახებ ინფორმაცია

სახელმწიფო პენსიის, სოციალური პაკეტის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის დანიშვნა/ცვლილების შესახებ განაცხადი

სახელმწიფო კომპენსაციის შესახებ ინფორმაცია

სახელმწიფო პენსიის/საპენსიო პაკეტის შესახებ ინფორმაცია

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული განაცხადის მიღება

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მიზნით განაცხადის მიღება

სოციალური პაკეტის შესახებ ინფორმაცია

ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების შესახებ ინფორმაცია