არხების გაწმენდა

არხის გაჭრა

ბაზოს წარმოქმნა, მულჩირება

ექსკავატორით მომსახურება

ვენახის შეწამვლა

თიბვა

თივის დაპრესვა

მომსახურება მოსავლის აღებისას

მოსავლის აღება

მუხლუხა ტრაქტორით მომსახურება

ნათესების ჰერბიციდებით დამუშავება

ნიადაგის დამუშავება

ნიადაგის მორწყვა

ნიადაგის მოხვნა

ორმოს ამოღება

საშემოდგომო და საგაზაფხულო თესვა

ფართობის გასუფთავება ანარჩენებისაგან

ხნულის დამუშავება